Το ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις καθιστά αναγκαία την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ταχύτατη λήψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων με γνώμονα την βιωσιμότητα και την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης ενός αποτελεσματικού συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Ένα σωστά δομημένο σύστημα πληροφόρησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την λήψη σωστών στρατηγικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους αλλά και για την συνολική επισκόπηση της αποτελεσματικότητας ενός επιχειρηματικού οργανισμού.

Η KPC αναγνωρίζοντας την ανωτέρω ανάγκη προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες με στόχο την δημιουργία πληροφοριακών εργαλείων που θα επιτρέψουν στην Διοικητική Ομάδα της επιχείρησης να βασίζεται σε υψηλής προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση κατά τη λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης:

  • Μελέτη των βασικών λειτουργικών τομέων της επιχείρησης (business segments) και προσαρμογή των λογιστικών δεδομένων στις σχετικές ανάγκες πληροφόρησης.
  • Προσαρμογή και παραμετροποίηση των συστημάτων ERP και MIS στις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.
  • Εφαρμογή συστημάτων αναλυτικής λογιστικής και λογιστικής κόστους σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες της εταιρείας
  • Διάρθρωση λογιστικού σχεδίου με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διανομής και παραγωγής.
  • Διοικητική οργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες λειτουργικής παρακολούθησης των εργασιών της επιχείρησης.
  • ότι αφορά βασικά φορολογικά θέματα επιχειρήσεων