Δρώντας μέσα σε συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας η χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Διοίκηση και τους μετόχους του. Τα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα εξελιγμένα και απαιτείται μεγάλη προσοχή τόσο κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων, όσο και κατά την υλοποίησή τους.

H KPC έχει την απαιτούμενη εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία να σταθεί δίπλα στους πελάτες της ως στρατηγικός σύμβουλος σε:

  • Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων και μη εταιρειών
  • Εκδόσεις ομολογιακών δανείων
  • Αναδιαρθρώσεις δανειακών κεφαλαίων
  • Αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενου δανεισμού
  • Εισαγωγές μετοχών σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές
  • Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων
  • Ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η συμβουλευτική παρουσία της KPC είναι συνεχής, τόσο μέσα από τη συμμετοχή στη λήψη κάθε σημαντικής στρατηγικής απόφασης, όσο και μέσα από την διεκπεραίωση του συνόλου των σχετικών διαδικασιών.