Η προσεκτική αντιμετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων ενός επιχειρηματικού οργανισμού είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με την βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα του, όσο και με την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του πορεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενδελεχής μελέτη των φορολογικών παραμέτρων κάθε επιχειρηματικής απόφασης, αλλά και η έγκαιρη ένταξή τους στον ευρύτερο ταμειακό προγραμματισμό μιας επιχείρησης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής.

Διαθέτοντας βαθειά γνώση των φορολογικών δεδομένων η KPC είναι σε θέση όχι μόνο να βοηθήσει στρατηγικά στον φορολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό μιας επιχείρησης αλλά και να συνδράμει ουσιαστικά στην διεκπεραίωση των φορολογικών της υποχρεώσεων.

Φορολογικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων

 • Συνολικός στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις φορολογικές επιπτώσεις επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις φορολογικές παραμέτρους υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Κατά περίπτωση ανάλυση και μελέτη φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών πρόσωπων
 • Εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών σε ότι αφορά βασικά φορολογικά θέματα επιχειρήσεων

Διεκπεραίωση Φορολογικών Υποχρεώσεων

 • Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος
 • Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing)