Το λογιστήριο μιας επιχείρησης αποτελεί το επίκεντρο της χρηματοοικονομικής της διαχείρισης και αναπόσπαστο κομμάτι κάθε λειτουργικής, εμπορικής και παραγωγικής της δραστηριότητας.

Διαθέτοντας εκτεταμένη γνώση των διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας Λογιστηρίων, η KPC προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σχετικών εργασιών.

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων
 • Σύνταξη ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Παραμετροποίηση λογιστικών μηχανογραφικών συστημάτων
 • Τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing)
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Συμμόρφωση με εργατική νομοθεσία και παρακολούθηση ασφαλιστικών θεμάτων
 • Συνολική παρακολούθηση υποχρεώσεων ενημέρωσης όλων των θεσμικών φορέων
 • Αξιολόγηση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου
 • Συμμόρφωση με βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών - εργατικών - φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων