Με δεδομένες τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας, η στρατηγική σημασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας εταιρικής συναλλαγής είναι αυταπόδεικτη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή το ύψος της συναλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι υψίστης σημασίας προτεραιότητα και συνδέεται στενά με καθεαυτή την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Η KPC, έχοντας σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξαγορών, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων και απορροφήσεων εταιρειών προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε κάθε είδους εταιρική συναλλαγή.

Κεφαλαιοποιώντας την μακρόχρονη και πολυεπίπεδη εμπειρία της η KPC αναλαμβάνει:
 • Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Απορροφήσεις εταιρειών
 • Εξαγορές εταιρειών
 • Διασπάσεις εταιρειών και αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων
 • Μετοχικές αναδιαρθρώσεις
 • Μοχλευμένες εξαγορές
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών, πραγματοποιούνται:
 • Συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης για σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)
 • Στρατηγική ανάλυση ωφελειών κάθε συναλλαγής
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας
 • Διενέργεια αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
 • Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου
 • Κατάρτιση Information Memorandum
 • Εκπόνηση αναλυτικής διάρθρωσης της συναλλαγής
 • Συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την διαπραγμάτευση
 • Εποπτεία σύνταξης των τελικών συμφωνητικών
 • Εποπτεία υλοποίησης της συναλλαγής

Βασικός γνώμονας κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι η προστασία των συμφερόντων του πελάτη, τόσο μέσα από την ενδελεχή μελέτη όλων των πιθανών παραμέτρων της συναλλαγής, όσο και μέσα από την συνολική αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε εταιρείας.